Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas

“Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.”                               

Albertas Einšteinas

2017 metai

2017 m. kovo 30d. 6 valandų seminaras – minėjimas „Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi įtraukia ir kitus apšviesdamas“. Bendrakultūrinė kompetencija. Kelmės suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 28308.

2016 metai

2016 m. vasario mėn.22 d. – 2016 m. kovo 4 d. 20 val. nuotolinis kursas “Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – sėkmingos pamokos požymis“. VŠĮ “Švietimo tinklas”. Pažymėjimas Nr. 6356

2016 m. sausio 28 d. 7 val. konferencija „Pilietinis švietimas: kas vyksta Lietuvos regionuose“. Ugdymo plėtotės centras. Pažyma Nr. V7 – 99(1.17)

2015 metai

2015 m. gruodžio mėn.1 – 2 d. 16 val. seminaras  “Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse”. Lietuvių kalbos ugdymo pradinėse klasėse planavimo ir tobulinimo; lietuvių kalbos mokymo(si) strategijų (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo)taikymo; mokinių pasiekimų vertinimo kompetencijos. Ugdymo plėtotės centras. Pažymėjimas Nr. MP – 007522

2014 metai

2013- 2014 m.  dalyvavau įgyvendinant patyčių ir smurto prevencijos programą gimnazijoje, vedžiau 40 val. mokymosi ir supervizijų grupės susirinkimus. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius.. Pažymėjimas Nr. 5ESF5 – 880.8

2014 m. vasario mėn.17 d. 6 val. seminaras “Aktyvūs mokymosi būdai: kaip medžiagos pateikimo forma padeda įgalinti mokinius mokytis“. Ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencija. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 23434

2013 metai

2013 m. balandžio mėn.23 d. 6 val. dalyvavau respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje  “Inovatyvių ugdymo krypčių paieška kuriant savitą mokyklą“ ir stebėjau dvi pradinio ugdymo mokytojų vedamas pamokas. Kelmės “Aukuro” vidurinė mokykla. Pažyma Nr. S- 75

2013 m. kovo mėn. 28 d. 6 val. seminarasMokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų pareigos užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką“. Bendrosios kompetencijos: teisinio raštingumo, informacijos valdymo, etiketo pagrindų išmanymo. Leidyklos “Šviesa” mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 13 – 2392

2013 m. kovo mėn.1 d. 6 val. seminaras “Sėkmingas mokymasis stotelių metodu“. Profesinė, ugdymo aplinkų kūrimo, komunikacinė kompetencijos. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 22646

2013 m. vasario mėn.26 d. 6 val. gerosios patirties seminaras “Pagalba mokiniams karjeros planavimo įgūdžių ugdyme“. Profesinio orientavimo kompetencija. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 22576

2011 metai

2011 m. kovo mėn. 31 d. 6 val. seminaras “Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas pradinėse klasėse.“ Mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetencija. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 19147

2009 – 2011m. dalyvavau 40 val. projekte “Besimokančių mokyklų tinklai“ pagal nacionalinio lygio programą ir“Besimokančių mokyklų tinklų kūrimas“ ir tobulinau mokinių pažinimo, motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.  Kražių gimnazija.

2010 metai

2010 m. gruodžio mėn. 30 d. 8 val. seminaras “Gera pamoka ir jos vadyba pagal atnaujintas bendrąsias programas mokytojo praktiko požiūriu.“ Mokymosi proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijos. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 55828

2010 m. balandžio mėn. 7 d. 6 val. seminaras “Mokytis padedantis vertinimas.“ Profesinė kompetencija. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 52616

2010 m. sausio mėn. 19 d. 6 val. respublikinė metodinė – praktinė konferencija “Pamokos efektyvumas ir kaita.“ Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Dainų vidurinė mokykla. Pažymėjimas Nr. 49395

2009 metai

2009 m. balandžio mėn. 8-9/15d. ir 20/24 d. 60 val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai “Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija.“ Įgytos kompetencijos: Žinių apie teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindus; gebėjimų atpažinti, analizuoti ir vertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; gebėjimų tinkamai organizuoti ugdymo procesą, prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių; patobulinti komandinio darbo įgūdžiai ir gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų tėvais. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 1233

2009m. balandžio mėn. 4 d.  6 val. seminaras “Matematikai gabių vaikų ugdymo problemos ir galimybės.” Šiaulių universitetas. Pažymėjimas Nr. LTMO200962

2008 metai

2008 m. balandžio mėn. 10 d.  išklausyta ir baigta 7 val. civilinės saugos mokymo programa “Bendrojo lavinimo mokyklų klasių vadovai”.  Šiaulių apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamentas. Pažymėjimas Nr. 808

2008 m. sausio mėn. 24 d. 6 val. seminaras „Klasės auklėtojo veiklos kryptys ir jų tobulinimo galimybės“. Klasės auklėtojo kompetencija. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 33723

2008 m. sausio mėn. 4 d. 6 val. seminaras „Kaip dirbti su programomis: Windows Movie Maker, Photo Story, GIMS, Audiacity“. Ugdymo idėjų bei edukacinių technologijų taikymo kompetencija. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 15129

2007 metai

2007 m. spalio mėn. 30 d. 8 val. seminaras „Virtualios pamokos didaktika“. Kompiuterinio raštingumo kompetencija. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo inovacinių technologijų centras. Pažymėjimas Nr. M1 1893

2006 metai

2006 m. balandžio mėn. 13 d. 6 val. seminaras „Netradiciniai darbeliai pradinėse klasėse“. Teorinės ir praktinės žinios apie netradicinių darbelių gaminimą bei gebėjimą pritaikyti pradinių klasių ugdomajame procese skatinant mokinių kūrybiškumą. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 11646

2006 m. vasario mėn. 15 d. 6 val. seminaras „Netradiciniai darbeliai pradinėse klasėse“. Netradicinių darbelių gamybos patirtis, praktiniai įgūdžiai moksleivių kūrybiškumo ugdymui. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 11180

2006 m. vasario mėn. 13 d. 8 val. seminaras (kursai) „Vertinimas ugdymo procese“. Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras. Pažymėjimas Nr. MA 307

2005 metai

2005 m. lapkričio mėn. 4 d. 6 val. konferncija „Ugdymo metodai ir priemonės, stiprinančios mokymosi motyvaciją pradinėse klasėse“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 10294

2005 m. lapkričio mėn. 3-4 d. 12 val. seminaras „Vidaus audito metodika“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 10227

2005 m. gegužės mėn. 4 d. 6 val. seminaras „Netradicinių technologijų naudojimas dailės ir darbelių pamokose“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 09240

2004 metai

2004 m. lapkričio mėn. 19 d. 6 val. seminaras „Choreografija ugdymo procese“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 08805

2004 m. spalio mėn. 26-27 d.  išklausyta ir baigta civilinės saugos mokymo programa “Bendrojo lavinimo mokyklų klasių auklėtojai” Šiaulių apskrities viršininko administracijos civilinės saugos departamentas. Pažymėjimas Nr. 2311

2004 m. rugsėjo mėn. 17 d. 4 val. konferencija „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Leidinio „Aukime sveiki“ pristatymas“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 05099

2004 m. gegužės mėn. 20 d. 6 val. seminaras „Raštvedyba įstaigoje, įmonėje“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 08299

2003 metai

2003 m. lapkričio mėn. 10 d. – 2003m. gruodžio 2d.  56 val. trukmės  Kompiuterinio raštingumo kursai. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 226

2003 m. kovo mėn. 26 d. 6 val. seminaras- konferencija „Matematika pradinuko gyvenime“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 05636

2003 m. vasario mėn. 21 d. dalyvavau Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos pradinio ugdymo metodinėje dienoje, stebėjau atvirą pamoką, dalyvavau aptarime, diskusijose, atlikau praktinius darbus. Pažyma Nr. 12.16-158

2002 metai

2002 m. gruodžio mėn. 6 d. 6 val. seminaras „Ankstyvosios vokiečių kalbos mokymasis“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 05335

2002 m. gruodžio mėn. 5 d. 6 val. seminaras „Spalvininkystės teorija ir praktika“. Kelmės  Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. 05099

2002 m. spalio mėn. 26 d. 6 val. seminaras „Raštvedybos organizavimas pagal naujausias dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles“. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Pažymėjimas Nr. 0546-01-52-16

2002 m. balandžio mėn. 17 d. 6 val. seminaras „Pradinė mokykla nuolatinės kaitos sąlygomis“. Pedagogų profesinės raidos centras. Pažymėjimas Nr. 140157

2002 m. balandžio mėn. 10 – 11 d. 12 val. seminaras „Vidaus auditas mokykloje“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 03566

2002 m. kovo mėn. 27 d. 6 val. seminaras „Netradicinės darbo formos su tėvais“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 04369

2002 m. sausio mėn. 10 d. 6 val. seminaras „LR švietimo politikos įgyvendinimą reglamentuojanti norminė bazė“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 03789

2000 metai

2000 m. birželio mėn. 21 d. 6 val. seminaras „Estetinės ir bendrosios kultūrinės patirties ugdymas per lietuvių kalbos pamokas pradinėse klasėse“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 01434

2000 m. birželio mėn. 19 – 20 d. 12 val. seminaras „Projektų vadyba“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 01416

2000 m. kovo mėn. 6 d. 6 val. seminaras Choreografijos pradmenys pradinėse klasėse“. Šiaulių universitetas, Kvalifikacijos institutas. Pažymėjimas Nr. V 0332

1999metai

1999m balandžio mėn. 8  – 10 d. 18 val. seminaras „Ugdymo turinio integravimas pradinėse klasėse. Mokinių pasiekimų neformalusis vertinimas“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 00057

1999m kovo mėn. 19 – 20 d. 12 val. seminaras „Individualioji klasės auklėtojo programa“. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 00035

1999m. vasario mėn. 18 – 19 d. 12 val. seminaras Auklėtojo veiklos planavimas pradinėse klasėse“. Šiaulių universitetas, Kvalifikacijos institutas. Pažymėjimas Nr. 935

1998/99 m. m. 170 valandų vokiečių kalbos kursai. Kelmės švietimo skyrius, Kelmės mokytojų švietimo centras. Pažymėjimas Nr. 18